A Kormorán Kenu Egyesület alapszabálya

Mi, a Rába folyóért, a kenuzásért és a vízi turizmusért tenni akaró lelkes csoport 2008. november 14-én elhatároztuk, hogy a Rába folyó tisztítása és hírnevének megőrzése, valamint a kenuzás népszerűsítése, továbbá a vízi turizmus fejlesztése miatt Kormorán Kenu Egyesület néven egyesületet alapítunk. Melynek székhelye Csákánydoroszló, Vasút út 4 szám alatt lesz.

1. §.

Alapító tagok felsorolása jelenléti ív szerint

Neve: Kormorán Kenu Egyesület
Székhelye: Csákánydoroszló, Vasút út 4.
Működési területe: Csákánydoroszló

2. §.

Az egyesület célja és tevékenysége

Az egyesület célja:

 1. A Rába folyó természeti értékeinek, környezetének megismerése, megóvása, feltérképezése
 2. környezetvédelmi nevelés, környezetvédelemmel kapcsolatos tanfolyamok, táborok, rendezvények szervezése, bekapcsolódás a társszervezetek általi hasonló programokba;
 3. a fenti tevékenységgel kapcsolatos külföldi kapcsolatok kiépítése és ápolása;
 4. az egyesületbe belépő gyermekek és fiatalok közösségi életre nevelése, fizikai és szellemi fejlődésük elősegítése;
 5. vízi jártassági ismeretek elsajátítása, sportolási és szabadidős foglalkozások biztosítása;
 6. szervezett vízitúrákon, versenyeken való részvétel;

A célok megvalósítását szolgáló feladatok:

 • Az egyesület céljaival kapcsolatos nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés;
 • a csákánydoroszlói Rába-partszakasz fokozott környezet- és természetvédelme, különösen növény- és állatvédelme;
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekvédelem;
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
 • sporttevékenység: a helyi vízi tömegsport fejlesztése érdekében;
 • euro-atlanti integráció elősegítése.

Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más csoportok is részt vegyenek a programjaikon.

3. §.

Társasági Tagok

 1. rendes tagok
 2. pártoló tagok
 1. Az egyesület rendes tagja lehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki szándékát a belépési nyilatkozat aláírásával kinyilvánítja, és az alapszabályt elfogadja.
 2. Pártoló tag lehet, aki a társaság célkitűzésének megvalósulását anyagilag támogatja.
4. §.

Tagok felvétele

A rendes tagok felvételéről az egyesület elnöksége dönt a belépési nyilatkozat alapján. A pártoló tagok felvételéről az egyesület elnöksége dönt. Kihirdetése ünnepélyes keretek között történik.

A tagfelvételi kérelem elfogadásról a felvételt nyert személyt tájékoztatni kell.

4/A. §.

Tagfelvételi kérelem elutasítása

A tagfelvételt elutasító elnökségi határozattal szemben a kérelmező a Közgyűlés irányában, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet. A Közgyűlés a jogorvoslattal megtámadott elnökségi határozat tárgyában, annak bejelentésétől számított 30 napon belül köteles dönteni. A kérelmezőnek a tagfelvételt elutasító elnökségi határozata kérdésében a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz. A Közgyűlés határozatát a kérelmező – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – annak jogszabálysértő jellegére hivatkozva a bíróság előtt megtámadhatja.

5. §.

Tagok jogai és kötelezettségei

A rendes és pártoló tagoknak jogai és kötelezettségei vannak.

Rendes tag

Jogok:

 • Jogosultak részt venni az egyesület tevékenységében.
 • Véleményt nyilváníthatnak, javaslatokat tehetnek az egyesület működését érintő kérdésekben.
 • Szavazati és tanácskozási joggal rendelkeznek.
 • Tisztséget viselhetnek az egyesületben.
 • Javaslatot tehetnek az egyesület tisztségviselőire.
 • Minden tag egy szavazati joggal rendelkezik.

Kötelezettségeik:

 • Támogatni köteles az egyesületet a célok elérése érdekében.
 • Tagdíjat évente megfizeti.

A pártoló tagoknak az alábbi eltérésekkel ugyanazon jogai és kötelességei vannak, mint a rendes tagoknak.

Pártoló tag

 • Pártoló tagok az egyesületben tisztséget nem vállalhatnak.
 • A pártoló tagok mentesülnek a tagdíj megfizetése alól.
6. §.

Tagsági viszonyok megszüntetése

 1. A tagság megszűnik:
  • A tag kilépésekor.
  • A tag törlése alkalmával.
  • Kizárása esetén.
  • A tag elhalálozásakor.
 2. Törlési és kizárási ügyekben a közgyűlés 30 nap elteltével dönt.
 3. Kilépéshez a tagság minden tagjának joga van.
  • A kilépési szándékát írásban kell közölni az elnökséggel.
7. §.

A tag kizárásának eljárása

A kizárásra okot ad:

 • ha az illető az egyesület céljaival és célkitűzéseivel folyamatosan ellentétes tevékenységet folytat.
 • Továbbá akinek magatartása és tevékenysége sérti az egyesület érdekeit, célkitűzéseit.
 • Illetve egy éven keresztül semmilyen módon nem vesz részt az egyesület munkájában.

A kizárással kapcsolatos eljárás javaslatot az elnökség készíti elő. A kizárásról a közgyűlést az indokok megjelölésével tájékoztatni kell. A tagot a kizárási eljárás megindításáról írásban tájékoztatni kell és határnap kitűzésével a szóbeli meghallgatás illetőleg határidő tűzésével az írásban történő nyilatkozást számára lehetővé kell tenni.

Az eljárást az egyesület bármely tagja kezdeményezheti az elnökségnél.

A javaslatot a kizárásról a közgyűlés elé kell terjeszteni, mely az elnök feladata. A közgyűlés dönt a kizárásról. A döntés folyamán a tagok titkos szavazással döntenek, a kizáráshoz a jelenlevő tagok 2/3-os többségének igen szavazata kell.

A határozatot a taggal az elnök közli írásban. A tag 8 napon belül kérheti a döntés felülvizsgálatát. Ez esetben a fellebbezésről 15 napon belül újra a közgyűlés dönt, ismét titkos szavazással. A kizáráshoz itt is a jelenlevő tagok 2/3-os többségének igen szavazata szükséges.

8. §.

A tag törlésének eljárása

 • Törölni kell az elhalálozott tagot.
 • Törölni kell a tagot, ha az éves tagdíjat december 31-ig nem fizeti meg, majd az elnök írásbeli felszólítására a zt 30 napon belül sem fizeti meg.

A törlést az egyesület elnöke kezdeményezi az elnökségnél. A törlés elrendezése az elnökség hatáskörébe tartozik.

A tagot meg kell hallgatni, mely meghallgatást az elnökség végzi. A tagot 8 nappal előbb kiküldött írásbeli idézéssel kell meghívni a meghallgatásra. A meghallgatáson a tag jogi képviselőt vehet igénybe. A meghallgatáson a szóbeli védekezés lehetőségét biztosítja az elnökség, vagy a tag előzetesen és a meghallgatás során írásbeli nyilatkozatot tehet.

A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, mely a meghallgatás és a védekezés elemeit tartalmazza.

A hozott határozatban rendelkező résznek és indokolásnak kell lennie.

A rendelkező rész tartalmazza a tag adatait, a döntéshozó szerv megnevezését, a döntés dátumát, és a hozott határozat sorszámát, továbbá a döntés védelmi részét: a törlésről vagy az eljárás megszüntetéséről, illetve a jogorvoslat lehetőségét fel kell tüntetni.

Az elnökség döntése ellen fellebbezni a közgyűléshez 8 napon belül lehet, mely közgyűlés 15 napon belül egyszerű szótöbbséggel dönt.

Az indokolásnak tartalmaznia kell a hozott határozat rendelkező részében hozott döntés tényszerű alátámasztását. A határozatot az elnök írja alá.

9. §.

Szervezeti felépítés

Az egyesület irányítását a közgyűlés megbízásából az elnökség végzi.

10. §.

Közgyűlés

 1. A közgyűlés a társaság legfőbb döntéshozó szerve, mely évente egyszer ülésezik és ügyrendi szabályait maga alkotja meg.
 2. A közgyűlést az elnökség hívja össze. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagok 1/3-a azt igényli.
 3. A közgyűlés helyszínét, időpontját, napirendjét és határozatképtelenség esetén a közgyűlés változatlan napirenddel történő megtartására vonatkozó tájékoztatót a meghívóban közölni kell a tagokkal, minimum 8 nappal a gyűlés előtt. A meghívót az elnök küldi szét a tagoknak.
 4. A közgyűlés határozatképes, ha a rendes tagok egyszerű többsége (50%+1 fő) jelen van. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 3 napon belül – változatlan napirenddel – meg kell ismételni. Ez a taggyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes ha a meghívóban a tagok figyelmét erre előzetesen felhívják.
 5. Minden tag egy-egy szavazattal rendelkezik, mely másra nem ruházható át. A tagok a személyüket érintő kérdésekben nem szavazhatnak.
 6. Határozatait – eltérő rendelkezés hiányában – a közgyűlés egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza.
 7. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  • Az alapszabály elfogadása, módosítása.
  • A társaság céljainak és programjának meghatározása.
  • Az egyesület működésének felfüggesztése vagy megszüntetése.
  • Az elnökség létszámának meghatározása.
  • Elnökség, tisztségviselők megválasztása, felmentése.
  • Tagdíj megállapítása és módosítása.
  • Elnökség éves beszámolójáról való döntés, annak elfogadása.
  • Elutasított felvételi kérelmek kérésre történő felülvizsgálata.
  • Kérésre tagok törlése és kizárása ügyeiben felülvizsgálati döntés.
  • Tiszteletbeli elnöki cím létesítése.
11. §.

Elnökség

 1. Az elnökség minimum 5 fő választott tagból áll.
 2. Az elnökség a két taggyűlés közti időszakban irányítja és reprezentálja az egyesületet.
 3. Az elnökség tagjai elnökségi munkájukért ellenszolgáltatásban nem részesülhetnek.
 4. Az elnökség tagjai:
  • elnök
  • alelnök
  • titkár
  • funkcióra nem választott tagok
 5. Az elnököt, az alelnököt, a titkárt és az elnökséget a közgyűlés funkcióra való jelöléssel, titkos szavazással választja meg. E funkcióban jelöltállításra legkésőbb a választást napirendjére tűző küldöttgyűlésen kerülhet sor, ami az elnök, alelnök és titkár feladata, hatásköre.
 6. Az egyesület tagjainak javaslatára tiszteletbeli elnök is választható.
 7. Az elnökség hatáskörébe tartozik:
  • Döntés a taggyűlés hatáskörébe nem tartozó ügyekben.
  • Közgyűlési határozatok végrehajtása, döntés a végrehajtás módozatait illetően.
 8. Az elnök munkaköre:
  • Képviseli az egyesületet.
  • Pályázatok benyújtásával segíti az egyesület fejlődését.
  • Rendezvényeket, programokat szervez a tagság segítségével.
 9. Az alelnök munkaköre:
  • Segíti az elnök munkáját.
 10. A titkár munkaköre:
  • Az egyesület anyagi, pénzügyi dolgaival foglalkozik. Számlák elrendezése, tagsági díjak beszedése, az év végi pénzügyi beszámoló elkészítése.
 11. Az elnökségi tagok munkaköre:
  • Segítik az elnök, alelnök, titkár munkáját. Aktívan részt vesznek a programok szervezésében és lebonyolításában.
12. §.

Elnökség működése

 1. Az elnökség ¼ évente ülésezik. Összehívásáról az elnök az ülés időpontját megelőző 5 nappal korábban küldött meghívó útján gondoskodik. A meghívónak tartalmaznia kell a tervezett napirendet is.
 2. Az elnökség látja el a társaság folyamatosa ügyintézését.
 3. Az elnökség akkor határozatképes, ha a tagjainak egyszerű többsége jelen van, továbbá az elnök vagy az alelnök a határozathozatalnál jelen van.
 4. Nem rendelkezik szavazati joggal az, akinek a határozat személyes érdekeit érinti.
 5. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
13. §.

Az egyesület gazdálkodása

Az egyesület vagyonát tagdíjakból befolyt összeg, a pártoló tagok hozzájárulása, adományok és egyéb bevételek képezik.

A tagdíj adott évre vonatkozó mértékéről az évnyitó közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz.

Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve – korlátozottan – vállalkozási tevékenységet folytathat. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt tevékenységei fejlesztésére fordítja.

Az egyesület anyagi ügyeinek kezeléséért a titkár a felelős. Gondoskodik a tagdíjak és egyéb forrásból származó bevételek, befizetések nyilvántartásáról, kötelezettségek teljesítéséről, egyúttal arról is, hogy az egyesület gazdálkodása összhangban legyen az érvényes jogszabályokkal.

14. §.

Az egyesület gazdálkodása

A gazdálkodás ellenőrzésére a taggyűlés tagjai közül 3 tagú (1 elnök, 2 tag) számvizsgáló bizottságot választ. A közgyűlés a Számvizsgáló Bizottság tagjait is négy évre választja, titkosan.

 1. A bizottságot annak elnöke hívja össze és szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik.
 2. Az elnök a Számvizsgáló Bizottság tagjait levélben hívja össze.
 3. A levélnek a bizottsági ülés napja előtt 8 nappal meg kell érkeznie a taghoz.
 4. A bizottság tagjai betekinthetnek az egyesület irataiba, tájékoztatást kérhetnek a tisztségviselőktől, ellenőrizhetik a számlák, számadások helyességét.
 5. A bizottság tagjait titoktartási kötelezettség terheli.
 6. A bizottság évenként egyszer köteles ellenőrizni az egyesület gazdálkodását, arról jelentést készíteni, valamint a közgyűlésnek beszámolni.
 7. A Számvizsgáló Bizottság határozatképes, ha minden tagja jelen van.
 8. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
15. §.

Összeférhetetlenség

 1. Nem lehet a Számvizsgáló Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
  1. az egyesület elnökségének tagja,
  2. az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
  3. az egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
  4. az a.-c. pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
 2. Nem választható meg elnöknek, alelnöknek, titkárnak vagy elnökségi tagnak az a személy, aki
  1. a Számvizsgáló Bizottság elnöke vagy tagja,
  2. az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
  3. az egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
  4. az a.-c. pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

Tisztségek megszűnése

 1. A tisztségekre történő megválasztás 4 évre szól.
 2. A tisztségviselőt tisztsége alól idő előtt felmentheti a közgyűlés, ha az
  • vállalati tisztségét súlyosan elhanyagolja
  • az egyesület céljával vagy programjával össze nem egyeztethető nyilatkozatot tesz vagy ilyen tevékenységet folytat
  • erkölcsileg érdemtelenné válik a tisztségviselésre és nem mond le.
 3. A tisztségviselés, a mandátum lejárta előtt megszűnik a tisztségviselő lemondásával vagy halálával.
16. §.

A tisztségviselő felmentése

 1. A tisztségviselő felmentését bármely tag kezdeményezheti, melynek tudomására jut, hogy a az egyesület céljával vagy programjával össze nem egyeztethető nyilatkozatot tesz vagy ilyen tevékenységet folytat.
 2. A felmentési okot az elnökség azon tagjai vizsgálják, akik nem érintettek az ügyben.
 3. A tisztségviselő felmentéséről a közgyűlés dönt. A közgyűlés elé az ügyet az elnökség viszi.
 4. A tisztségviselőt vagy szóban vagy írásban a közgyűlésnek meg kell hallgatni. Mely meghallgatás során a tisztségviselőnek joga van elmondani a véleményét.
 5. A tisztségviselőnek joga van a védekezésre, ezért ha akar, akkor jogi képviselőt fogadhat.
 6. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a védekezést is.
 7. A bizonyítékokat a közgyűlés elé kell tárni, mely bizonyítékokat a közgyűlés nyílt vita keretében megvitat és értékel.
 8. A bizonyítékok megvitatása után a közgyűlés titkos szavazással dönt a tisztségviselő esetleges leváltásáról.
 9. A döntés érvényességéhez a közgyűlés 2/3-ának igen szavazata szükséges.
 10. A döntés ellen a tisztségviselő 8 napon belül fellebbezhet.
 11. A fellebbezésről a közgyűlés 15 napon belül dönt, szintén titkos szavazással. A döntés itt is akkor érvényes, ha a tagok 2/3-a igennel szavaz.
 12. Ha a közgyűlés 2/3-a igennel szavaz, akkor a tisztségviselőnek a mandátuma megszűnik. A közgyűlés a megüresedett helyre új tisztségviselőt választ, mely tisztségre a leváltott tisztségviselő nem jelentkezhet. A vétség súlyától függően a közgyűlés a tisztségviselőnek az egyesületből való kizárását is kezdeményezheti.
17. §.

Az egyesület képviselete

 1. Az egyesület képviselői közül az elnök és az alelnök rendelkezik aláírási és bélyegzőhasználati jogkörrel.
 2. Az egyesületet az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök képviseli. Ők jogosultak az egyesület nevében hivatalos levelezést folytatni.
 3. A titkár a könyveléssel, pénzkezeléssel kapcsolatban rendelkezik felelősséggel és jogokkal.
 4. A pénzügyi intézkedésekhez vagy kötelezettségvállaláshoz kettős aláírás szükséges (elnök, alelnök, titkár).
 5. Az egyesület hivatalos iratait a „Kormorán Kenu Egyesület Csákánydoroszló, Vasút u. 4.” feliratú körbélyegzővel látja el, melynek közepén egy kormorán található.
18. §.

Az egyesület megszűnése

Az egyesület megszűnik:

 1. Ha a közgyűlés 2/3-os többséggel kimondja a feloszlását.
 2. A törvényben szabályozott egyéb esetekben.
19. §.

Záró rendelkezések

 1. Az egyesület működésére nézve a jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 61-65§. valamint az Egyesületi Törvény (1989. évi II. tv.) rendelkezései, a gazdálkodásra a mindenkori pénzügyi és számviteli szabályok az irányadók.
 2. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá semmilyen választáson képviselőt nem állít és nem is támogat.Csákánydoroszló, 2008. november 14.

az egyesület elnöke